Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Rozwój instrumentów finansowych Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj więcej…

mazowsze

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał  w 2003 roku w ramach programu tworzenia ogólnopolskiego systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, będącego połączeniem inicjatyw i działań samorządów regionalnych i instytucji rządowych celem wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie Polski.mfpk 10lat

MFPK Sp. z o.o. jest spółką samorządową działającą non profit i największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z terenu Mazowsza.

Statutowym zadaniem MFPK Sp. z o.o. jest pomoc przedsiębiorcom z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez udzielanie poręczeń prawa cywilnego, zabezpieczających spłatę kredytów i pożyczek bankowych. Dzięki prowadzonej działalności poręczeniowej, MFPK pośrednio realizuje również zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy na terenie Mazowsza.

Oferta Funduszu kierowana jest do firm z segmentu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ( zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji  (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.) oraz do firm – zarejestrowanych na terenie Mazowsza lub posiadających jeden z oddziałów, filii na obszarze województwa mazowieckiego.

Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia Funduszu nie może przekroczyć 70% wartości  zobowiązania kredytowego.

MFPK Sp. z o.o. w trakcie swojej działalności przeprowadził dwa duże projekty realizowany ze środków UE w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności (Poprawa dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania) –  łączna kwota dofinansowania Funduszu ze środków UE wyniósł 15 mln PLN.

W roku 2009 MFPK Sp. z o.o. wziął udział w kolejnym konkursie o pozyskanie dotacji unijnej z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”. Konkurs ten został rozstrzygnięty a umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 31-08-2010r. dzięki czemu Fundusz pozyskał dodatkowe środki w wysokości 8.000.000,00 PLN na prowadzenie aktywnej działalności poręczeniowej.

Stałe pozyskiwanie kapitału poręczycielskiego przez MFPK oraz coraz większe zainteresowanie instytucji finansowych (banków) współpracą z Funduszem do tej pory ułatwiło prowadzenie biznesu prawie 3000 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą lub ją rozpoczynających.

Aktywna polityka poręczeniowa Funduszu ma na celu stworzeniem jeszcze silniejszych więzi  i partnerskich kontaktów pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym w zakresie wsparcia wszelkich działań rozwojowych sektora MSP na terenie Mazowsza.